Åpenhetsloven

Den 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om virksomhetens arbeid med disse forholdene.

Gjennom åpenhetsloven forpliktes vi som selskap til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer, og redegjøre for disse i en rapport som skal offentliggjøres senest 30. juni hvert år. Vi er også forpliktet til å svare på henvendelser om hvordan selskapet håndterer risikoen for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Om arbeidet med åpenhetsloven i [selskapet]

[Selskapet] er en del av mediekonsernet Polaris Media. Polaris Media er et av Skandinavias største mediehus- og trykkerikonsern, og omfatter en rekke lokale og regionale mediehus i Norge og i Sverige. I tillegg omfatter konsernet trykkerivirksomhet og distribusjonsvirksomhet, gjennom lokale og regionale trykkeriselskaper og distribusjonsselskaper. [Selskapets] arbeid med åpenhetsloven håndteres og koordineres som del av konsernets arbeid med åpenhetsloven.

Polaris Medias arbeid med bærekraft fremmer flere av de samme formålene som åpenhetsloven. Les mer om vår bærekraftstrategi i årsrapporten for 2021.  Polaris Media har også etablerte strategiske retningslinjer for samfunnsansvar, som inkluderer etiske retningslinjer som gjelder for hele konsernet, inkludert [selskapet]. Disse retningslinjene bygger på de fire områdene fra FNs Global Compact: i) menneskerettigheter, ii) arbeidslivsstandarder, iii) miljø og iv) antikorrupsjon, som skal bidra til at vi skal:

  • Drive vår virksomhet i tråd med menneskerettighetene.
  • Ivareta et særskilt ansvar for å sikre demokratiske grunnverdier som ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet.
  • Sikre at alle ansatte har organisasjonsfrihet og rett til felles eller individuelle forhandlinger og lønn og arbeidsforhold. Ansatte skal også være representert i styrearbeid og være sikret deltakelse i bedriftsdemokratiet.
  • Være en mangfoldig bedrift der diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller seksuell legning ikke skal finne sted.

Som del av arbeidet med åpenhetslovens krav, jobber vi med å gjennomgå og oppdatere konsernets retningslinjer, særlig med tanke på vårt forhold til leverandører og forretningsforbindelser.

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi håndterer risikoen for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kan du kontakte oss på apenhetsloven@polarismedia.no.